Javni poziv za izradu suvenira 2018.

Javni poziv za izradu suvenira 2018.

 U cilju promocije Župe i turističko-kulturnih vrijednosti koje ona posjeduje, u skladu sa ciljevima i programima rada, organizacija ''Župa u srcu'' objavljuje

 

JAVNI POZIV

za učešće na Konkursu za izbor najboljeg suvenira Župe za 2018. godinu .

 

Predmet konkursa

Predmet konkursa predstavlja izbor najboljeg turističkog suvenira Župe za 2018. godinu kojim će se u budućnosti promovisati naš zavičaj. 

 

 Kriterijumi konkursa

Turistički suvenir treba da predstavlja proizvod namijenjen turističkoj promociji Župe, različite materijalne vrijednosti, koji će cijenom biti prihvatljiv u prodaji na slobodnom tržištu. Suvenir treba da ima upotrebnu vrijednost, da bude stilski i estetski privlačan kako bi svojim izgledom mogao da zadovolji umjetničke i proizvodne standarde.

Suvenir mora posjedovati elemente prepoznatljivosti lokalne sredine i biti odraz tradicije, kulture, istorijske i materijalne baštine koju Župa posjeduje.

Suvenir treba da bude lako prepoznatljiv i vizualno prijemčiv, a za njegovu  izradu se ne mogu koristiti nerazgradivi, već isknjučivo ekološki prihvatljivi materijali (npr. keramika, glina, gips, vosak, kamen, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir, biljke i dr.).

Suvenir u osnovi ne smije da ima ideju onih koji su već urađeni u 2016. i 2017. godini. Takvi radovi neće biti razmatrani i uići u konkurenciju za nagradu. Već izrađene radove i ideje možete pronaći na našem sajtu u okviru galerije u folderu ''Suveniri Župe''

 

 Uslovi konkursa

 Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i fizička lica, a koja ispune uslove propisane Konkursom.

 Učestvovanje na Konkursu je anonimno.

 Autor treba jedan primjerak suvenira da dostavi lično ili putem preporučene poštanske pošiljke uz objašnjenje rada i sinonima na adresu:

 

NVO ''Župa u srcu''

Miolje Polje bb, 81418 Župa Nikšićka

Rad se označava šifrom na poleđini svakog suvenira, a uz rad se prilaže zatvorena koverta sa označenom šifom i naznakom “autor” u kojoj su sadržani podaci:

- naziv suvenira,

- označena šifra,

- podaci o autoru (ime, prezime,adresa, matični broj, telefon, e-mail),

- kratak opis materijala,

- postupak izrade i pakovanja,

- izražena jedinična cijena suvenira sa PDV-om,

- izjava da je predloženi rad originalano idejno rešenje,

- potpis autora,

Svaki učesnik može konkurisati sa više radova. U tom slučaju, svaki rad morao bi biti dostavljen kao posebna pošiljka sa sopstvenom šifrom i na način utvrđen u ovom Konkursu.

Učesnik Konkursa, tako treba da predloži i pakovanje suvenira ukoliko sam proizvod to zahtijeva.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude ili ponude izrađene suprotno odredbama ovog Konkursa, neće se razmatrati.

 

Komisija za izbor suvenira

Organizacija ''Župa u srcu'' će osnovati Komisiju za izbor suvenira Župe i dodjelu markice“Suveniri Župe”. Komisija će obaviti postupak izbora turističkih suvenira, a pri izboru će se vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost Župe, tradicionalnost i realnost rešenja, praktičnost i moguća primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi, kao i ekonomska pristupačnost priozvoda.

 

Nagrade i uslovi komercijalne eksploatacije

Na Konkursu će biti dodijeljena nagrada za najbolji suvenir u 2018. godini u iznosu od 50,00 eura

Suveniri koji zadovolje kriterijume Komisije kao i nagrađeni suvenir dobiće markicu ''Suveniri Župe'' i biće predmet dalje promocije, koju će organizacija kontinuirano sprovoditi kako bi povezali tražnju suvenira sa autorima odnosno proizvođačima suvenira. Autori odabranih suvenira će biti u obavezi snabdijevati organizaciju za njene potrebe sa suvenirima u količini koja se bude zahtijevala po cijenama koje su date ovim konkursom umanjenom za 30%.

Svi poslati suveniri se neće vraćati autorima već ostaju u vlasništvu organizatora konkursa.

Autori odabranih suvenira će po potrebi biti u obavezi da sa organizacijom ''Župa u srcu'' potpišu ugovor kojim će se definisati njihove obaveze u skladu sa konkursom.

  

Rok dostavljanja radova i donošenje odluke o izboru

Konkurs je otvoren od 25.07.2018. godine do 30.11.2018. godine, do 15:00 časova.

Radovi se dostavljaju putem poštanske pošiljke ili lično na adresu:

NVO ''Župa u srcu''

Miolje Polje bb, 81418 Župa Nikšićka

Radovi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavnjeni u formi, na način i pod uslovima utvrđenim u ovom Konkursu, neće biti ocijenjeni.

Po zaključenom Konkursu i izboru najboljih radova, svi primljeni suveniri biće izloženi javnosti i medijima u prostorijama Doma za mlade u selu Carine. Odluku o izboru turističkih suvenira, Komisija za izbor suvenira, donijeće najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za javno izlaganje radova.Predajom rada, autori pristaju na uslove Konkursa, na javno izlaganje i publikovanje rada.

 Za sva eventualna pitanja u vezi Konkursa, zainteresovani se mogu obratiti organizaciji ''Župa u srcu'' putem elektronske pošte na adresu: zupausrcu@gmail.com sa naznakom: “Za konkurs-Suveniri Župe''.

Rezultati konkursa će biti objaljeni na sajtu organizacije ''Župa u srcu'' www.zupa.today