Konkurs za stipendiranje 2 studenta

Konkurs za stipendiranje 2 studenta

 Na osnovu člana 12 Statuta, Savjet MZ Župa Nikšićka raspisuje

 
KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJE NAJBOLJIM STUDENTIMA
ZA STUDIJSKU 2017/2018. GODINU
 
I     USLOVI ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE
Pravo na stipendiju imaju dva najbolja redovna studenta fakulteta ili akademije umjetnosti, koji podnesu dokaz o redovnom upisu treće i narednih godina studije, a koji su u predhodnim godinama studija ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više.
 
Kandidati, da bi ostvarili pravo na stipendiju u skladu sa ovim konkursom , potrebno je da ispune sledeće uslove:
-da su redovni studenti
-da su u predhodhodnim godinama studije ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više
-da imaju prebivalište na području MZ Župa Nikšićka
-da su državljani Crne Gore
-da do sada nijesu bili stipendirani od strane mjesne zajednice Župa Nikšićka
 
II.  POTREBNA DOKUMENTA
Kandidati koji konkurišu, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sledeća dokumenta:
 
-Molbu
-Potvrdu o studiranju , kao redovni studenti
-Uvjerenje o prebivalištu
-Ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte
 
       III    ISPLATA STIPENDIJE
Studentu se isplaćuje studentska stipendija za jednu studijsku godinu , u 9 ( devet)) mjesečnih rata, bez obaveze vraćanja i to za mjesece novembar, decembar 2017 god., januar, februar, mart, april, maj,jun, septembar 2018.god. Novčani iznos mjesečne rate je 50 eura.
 
Odobrene tipendije isplaćuju se na tekući račun studenta otvoren kod ovlašćene banke-Prve banke CG.
 
 
IV.   ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
Rok za prijavljivanje na konkurs je od 15.10.2017 do 15.11.2017.god.
Neblagovremena i nepotpuna dokumenta neće biti razmatrana.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se u prostorijama mjesne zajednice Župa Nikšićka. 
Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli MZ Župa Nikšićka.
Dodatna obavještenja se mogu dobiti u prostorijama mjesne zajednice Župa Nikšićka ili na mob.tel. 067/656-047.
 
 
Predsjednik mjesne zajednice Župa Nikšićka
Radulović Dragoljub