Zapažen uspjeh naših učenika

Zapažen uspjeh naših učenika

Obi­lje­ža­va­ju­ći 29. no­vem­bar, Dan Cr­ve­nog kr­sta Cr­ne Go­re, op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja odr­ža­la je sve­ča­nu sjed­ni­cu to­kom ko­je su do­di­je­li­li na­gra­de nik­šić­kim osnov­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na tra­di­ci­o­nal­nom li­te­rar­nom i li­kov­nom kon­kur­su. Među nagrađenima su i učenici župske škole ''Dušan Bojović'' koji su nastavili tradiciju dobrih rezultata na takmičenjima i konkursima.

Na li­kov­nom kon­kur­su, či­ja je te­ma bi­la „Ak­tiv­no­sti Cr­ve­nog kr­sta“, do­sta­vlje­no je 55 ra­do­va uče­ni­ka iz de­vet osnov­nih ško­la iz Nik­ši­ća. Ži­ri, ko­ji su či­ni­li Mi­lo­rad Dre­ka­lo­vić, Go­ran Da­mja­no­vić i Ana Ma­ca­no­vić, od­lu­čio je da do­di­je­li tri rav­no­prav­ne na­gra­de ko­je su pri­pa­le La­ri Spa­so­je­vić uče­ni­ci sed­mog raz­re­da OŠ „Ol­ga Go­lo­vić“, Ani Ra­du­lo­vić uče­ni­ci osmog raz­re­da OŠ „Ivan Vu­šo­vić“ i Va­si­li­ju Pe­ro­še­vi­ću đa­ku sed­mog raz­re­da OŠ „Du­šan Đu­ka­no­vić“. Po­hva­le su do­bi­li Va­si­li­je Kne­že­vić uče­nik še­stog raz­re­da OŠ „Mi­li­ja Nik­če­vić“, Kri­sti­na Kru­la­no­vić uče­ni­ca osmog raz­re­da OŠ „Du­šan Bo­jo­vić“ i Isi­do­ra Jo­va­no­vić uče­ni­ca še­stog raz­re­da OŠ „Bra­ća La­bu­do­vić“
„Hu­ma­nost“ bi­la je tema li­te­rar­nog kon­kur­sa, a pri­sti­glo je 36 po­et­skih i pro­znih ra­do­va ko­je je ocje­nji­vao ži­ri u sa­sta­vu Jo­van Dra­ško­vić, Du­šan Go­ve­da­ri­ca i Mar­tin Spa­jić. Po od­lu­ci ži­ri­ja do­di­je­lje­ne su tri rav­no­prav­ne na­gra­de i to uče­ni­ci­ma Vla­du La­la­to­vi­ću iz OŠ„Ol­ga Go­lo­vić“ , La­ni Dra­ško­vić iz OŠ „Mi­li­ja Nik­če­vić“ i Ele­ni Da­ko­vić iz OŠ „Du­šan Bo­jo­vić“. Li­te­ra­rni ra­do­vi ko­ji su po­hva­lje­ni pri­pa­da­ju Te­o­do­ri Ra­du­lo­vić iz OŠ „Du­šan Bo­jo­vić“, Dra­ga­ni Đur­đe­vac iz OŠ„Mi­li­ja Nik­če­vić”, Jo­va­nu Ra­du­lo­vi­ću iz OŠ „Bra­ća Ri­bar“, An­đe­li Lon­dro­vić iz OŠ „Bra­ća La­bu­do­vić“ i Di­nu Fa­ti­ću iz OŠ „Mil­e­va La­jo­vić-La­la­to­vić“. Knji­žev­na za­jed­ni­ca „Vla­di­mir Mi­ju­ško­vić”, po­vo­dom do­bre sa­rad­nje sa svim osnov­nim ško­la­ma, da­ri­va­la je sa fo­to-mo­no­gra­fi­jom „Al­bum nik­šić­kih uspo­me­na“ men­to­re uče­ni­ka či­ji su ra­do­vi na­gra­đe­ni i po­hva­lje­ni na kon­kur­si­ma op­štin­skog Cr­ve­nog kr­sta.


Za­ra­di­li 200 eura za So­fi­ju

Pro­sla­vlja­jući svoj dan, osam­na­est omla­di­na­ca Cr­ve­nog kr­sta pro­te­kla dva da­na ra­de­ći za dnev­ni­cu u ne­ko­li­ko grad­skih lo­ka­la, te pe­ka­ri i cvje­ća­ri, za­ra­di­li su 200 eura ko­je će bi­ti upla­će­ne u fond za li­je­če­nje če­tvo­ro­go­di­šnje So­fi­je Šu­šić iz Nik­ši­ća.

Izvor: DAN, B.B.

Fotografija: DAN