Bjeloševina

Bjeloševina se nalazi zapadno od Morakova sa desne strane rijeke Gračanice i istočno od naselja Vasiljevići. Očuvani tragovi morena i jak uticaj glacijacije na izgled terena je veoma prisutan. Ovo naselje prvi put se pominje u turskom popisu iz 1477. godine. Ovo je jedino naselje u Župi koje se pominje u toponimima srednjevjekovne Zete. Ime je dobilo po Bjelošu koji je, po predanju bio praunuk Nikšinog sina Gezimira. Tačno je utvrđeno da je poslije dolaska plemena Nikšići u ove krajeve i potiskivanjem Lužana ovo naselje naseljeno od strane Nikšića.

Bjeloševina ima površinu od 7,86 km2, a 2011. godine je živjelo 217 stanovnika, pa proizilazi da je gustina naseljenosti iznosila 27,60 stanovnika po km2. U Bjeloševini je primijetan blagi rast stanovništva u periodu 1948-1961. godine poslije čega dolazi do pada stanovništva do 1971. godine da bi na popisu iz 1981 opet bio primijetan rast stanovništva. Razlozi su slični kao i u slučaju Morakova, ukidanjem opštine, odlaskom u gradove mladog stanovništva, zapošljavanjem u fabrikama i njihov ostanak u većim gradovima.

U periodu 1991-2003. godine dalji pad je uzrokovan i smanjenim natalitetom uz istovremeni nastavak odseljavanja da bi se po popisu iz 2011. godine taj broj blago povećao. Interensantan je i porast broja domaćinstava u oba sela koji je karakterističan i za sva druga sela Župe. Do toga je došlo usljed dijeljenja porodica. Ranije u domaćinstvu zajedno su živjeli po nekoliko braće sa porodicama tj. nijesu se ''dijelili''. U kasnijem periodu pogotovo od 60-tih godina porodice gdje živi više braće, različitih generacija (otac, majka i njihovi potomcima) zajedno postaju rijetke tako da svaki od potomaka pravi svoje domaćinstvo što objašnjava i porast broja domaćinstava.