Geografski položaj i granice

Župa se nalazi u središnjem dijelu Crne Gore i izdvaja se svojim regionalnim položajem i specifinim prirodnim karakteristikama, koji joj garantuju ravnomjeran održivi razvoj. Ona dobrim dijelom predstavlja kotlinu koju je usjekla rijeka Gračanica stvarajući plodnu ravnicu umjerene klime, nadmorske visine 696 do 850 metara, izuzetno pogodnu za razvoj poljoprivrede. Planine koje je okružuju, prosječne nadmorske visine oko 1500 m predstavljaju bogatstvo različitosti u geografskom i prirodnom obliku stvarajući prirodne pogodnosti za razvoj turizma. Župa se nalazi na prelazu između dubokog krša i fluviokrša gdje južni i jugozapadni dio ima sve karakteristike krškog pejzaža (tipična krška vegetacija), dok je istočni i sjeveroistočni prostor obrastao veoma bujnom šumskom vegetacijom. Iako ovo bogatstvo različitosti još uvijek nije do kraja istraženo, pouzdano se zna da se u ovom dijelu Crne Gore nalaze endemične biljne i životinjske vrste kojih samo ima na par mjesta u Evropi.

Granica kotline sa sjevera počinje od zaravni Kutskog brda (1477m), Štitova i Maganika nastavljajući se prema sjeveroistoku ka Skorinu vrhu (1602m) i Braniku (1689m), zatim ka Prekornici (1927m), Kablenoj glavi (1473m), Zakamenju (1374m), a sa južne strane Viševcu (1349m) i Stražištima (1351m) i sa zapada ograničavajući je strmim odsjecima Kablene glavice (1151m). Područje koje pripada Župi znatno je veće od kotlinskog dijela i ono obuhvata velike planinske zaravni Konjsko, Skladna i Lukavicu, koje zajedno sa planinskim divovima : Veliki Žurimom (2034m), Malim Žurimom (1934) i Borovnikom (1935m) pa sve do Kapetanovog jezera predstavljaju najsjevernije oblasti župske teritorije. Ove zaravni zbog svojih prirodnih karakteristika predstavljaju idealna područja za razvoj agro i planinskog turizma, dok se prostor Lukavice, zbog svoje posebnosti nalazi na listi kandidata za zaštićene oblasti.