Hronologija događaja

10000-3000 godina prije nove ere

Iz ovog perioda u Župi su pronađene alatke od kamena, strugalice od krečnjaka, kamene sjekire od krečnjaka i jedna igla od bronze.

1000-500 godina prije nove ere

Na Zagradu je pronađena kelt sjekira iz Haltštata, starijeg gvozdenog doba, tj.u doba organizovanja prvih država na prostoru Grčke i Italije i u doba migracija indoevropskih naroda.

III-IV vijek

U Župi su pronađeni ostaci rimskog vodovoda koji je snabdijevao grad Andervu (Nikšić). Voda je dovođena sa izvorišta Jablanice. Župa je u doba rimske vladavine pripadala provinciji Prevalis. Takođe su i neka župska sela bila naseljena u doba Rimljana, što potvrđuju materijalni dokazi, ostaci rimskog groblja, rimski novac, nakit, keramika.

VI vijek

U VI vijeku nove ere današnjim Nikšićem i okolinom vladaju Istočni Goti. Oni su razorili Andervu i sagradili tvrđavu zvanu Anagastum.

VII vijek

Sloveni su došli u VI i VII vijeku i naselili ove oblasti. Tu su formirali oblast Podgorje, koja se prostirala od Onogošta do Nevesinja.

1180 godina

Župa nalazila pod vlašću Vojislavljevića, zetskih vladara. Godine 1180. Župa ulazi u sastav države Nemanjića, kao i sva Zeta. Župa ostaje u sastavu Nemanjićke države sve do propasti srpskog srednjovjekovnog carstva.

Nikšić je raspadom srpskog srednjovjekovnog carstva ušao u oblast Vojislava Vojinovića. Njegov naslednik Nikola Altomanović izgubio je rat sa bosanskim kraljem Tvrtkom I i knjazom Lazarom Hrebeljanovićem. Tada je Nikšić ušao u sastav države kralja Tvrtka. Zatim Nikšićem upravlja Sandalj Hranić a posle njegove smrti vlada njegov sinovac Stjepan Vučić Kosača. On se proglasio za hercega od Svetog Save i po tome se oblast kojom je upravljao nazvala Hercegovina.

XIV vijek

U Župu iz Grblja doselio rodonačelnik plemena Nikšići -Nikša. NIkša je sa svojim sinovima ubio bana Ugrena i preuzeo vlast u Župi i okolini.

1465.

Turci dolaze 1465. godine u Nikšić i Župa je pod Turskom vlašću sve do oslobođenja Župe 1856. godine

1597.

Župljani učestvuju u ustanku vojvode Grdana 1597. godine

1625.

Prema tvrdnji dr Vladimira Petkovića u Župi je oko 1625. godine sagrađen župski manastir sv. Luke. (Kao datum kada je manastir podignut pominje se i 1253. godina.)

1697.

Dvadesetog maja u manastiru Ćelija Piperska ’’Upokoji se u Gospodu’’ sveti Stefan Piperski-Župski, rodom iz sela Kuta.

1711.

Župljani učestvuju u napadu na Nikšić 1711 godine.

1733.

U jednom pisanom prilogu koji se nalazio u Župskom manastiru stoji bilješka da je ove godine grof Sava Vladislavić poslao iz Moskve hramu sv. Luke 32 knjige

1756.

Za vrijeme turske vladavine bilo je masovno seljenje stanovništva. Pogotovo je velika seoba iz Župe bila 1756. godine, kada su se brojne porodice iselile u Istočnu Bosnu, Srbiju i u druge krajeve.

1789.

Trebješki kaluđer Vasilije Vojvodić preuzima iz manastira svetog Luke mnoge dragocjenosti: riznicu, srebrna kandila, putire, krstove, jevanđelja i šalje ih na čuvanje u Risan kepetanu Marku Aleksinu Đurkoviću.

1796.

Jedan odred Župljana učestvovao je u bici na Krusima 1796 godine.

1803.

Župljani se podižu na ustanak protiv turskog zuluma.

1805.

Zadnja turska porodica Verizovića protjerana iz Župe

1826.

Četvrtog maja u manastiru Morača postavi se Aksentije Šundić, starešina manastira, rođen u Župi.

1852.

U vrijeme zloglasne Omer-Pašine godine Turci spaljuju Župski manastir

1853.

Župa oslobođena od Turaka

1854.

Sagrađena karaula Voltica u Starom Selu

1858-1859.

Župa zvanično ušla u sastav Crne Gore

1860.

Sedamnaestog aprila na Carigradskoj konferenciji potvrđena je granica između Crne Gore i Turske. Crnoj Gori su pripali krajevi koji su do tada smatrani spornim, među njima i Župa.

1861.

Knjaz Nikola opravlja Župski manastir i dovodi ga u prvobitno stanje. Župljani 1861. godine učestvuju u borbama u Hercegovini kao dobrovoljci u odredu Peka Pavlovića i borili se kao ''jajoši'' u ustanku Luke Vukalovića.

1862.

Kada je Omer-paša Latas napao po drugi put na Crnu Goru 1862. godine veliki broj Župljana borio se u Dugi, gdje ih je i veliki broj poginuo.

1871.

Počinje sa radom osnovna škola u Župi, trogodišnja, sa jednim odjeljenjem, u zgradi sagrađenoj u porti manastira svetog Luke.

1872.

Za dušu svom ocu Mirku, knjaz Nikola u Dučicama podiže Viljajin most koji je dobio naziv po Petru Viljaji, poznatoj ličnosti iz narodnih predanja.

1875.

U porti Župskog manastira otvorena bolnica za ranjenike iz Hercegovačkog rata i bitke na Vučjem dolu.

1876.

Počinju radovi na dogradnji Župskog manastira koji traju do 1878.

1877.

Župljani su se hrabro borili u bici na Vučjem Dolu, a istakli su se i prilikom oslobodjenja Nikšića 1877. godine, kada su osvojili jedan od najtežih šanaca Džidića – kulu.Selo Bršno, koje se nalazi jugozapadno od Župe, a južno od Kablene glave (1151.m.), u maloj udolini dužine 4 km, a širine 2 km, i prosječne nadmorske visine od 720.m. je poslije oslobođenja Nikšića izdvojeno izsastava Župske kapetanije i ušlo je u sastav Ozrinićko-Bršanske kapetanije. Knjaževim ukazom iz 1903.godine vraćeno je u sastav Župske kapetanije. U sastav kapetanije, a poslije Prvog svjetskog rata, Župske opštine ostaje sve do 1945.godine, kada ponovo pripada Ozrinićima.

1899.

Župa ima 3278 stanovnika, od kojih 245 pismenih (240 muških i 5 ženskih)

1911.

Počinje izgradnja zgrade za školu u Župi, koja je zbog ratova prekinuta.

1912.

Župski bataljon je učestvovao u prvom balkanskom ratu u borbama oko Skadra. Takođe su po izbijanju drugog balkanskog rata Župljani učestvovali u bici na Bregalnici. U prvom svjetskom ratu Župski bataljon u sastavu Sandžačke vojske, ratuje u Bosni i trpi velike gubitke na Glasincu. Tu su za jedan dan borbe poginula 34. Župljanina.

1917.

Komitska grupa na čelu sa Radojicom Vojinovićem uspjela je da likvidira omraženog austrougarskog oficira Franju Ferjančića.

1919.

Ubijen jedan od vođa župskih komita Dragiša Bojović.

1925.

Na Makljenu (u Miolju Polju) konačno se završava izgradnja nove školske zgrade.

1929.

Radoje Mirković iz sela Bjeloševina, objavljuje zbirku pjesama Kroz samoću sa pregovorom Jovana Palavestre.

1931.

Prema popisu Župa ima 3776 stanovnika.

1937.

Krajem 1937. u Župi je formirana partijska ćelija KPJ.

1938.

Oko 100 Župljana učestvuje na demonstracijama u Nikšiću prilikom dolaska predsjednika tadašnje vlade Milana Stojadinovića

1938.

Na inicijativu partijske ćelije 1938. godine formiran je odbor NFA, koji je imao zadatak prikupljanja pomoći za španske borce

1939.-1940.

Prema pisanju "Slobodne misli", u korist podizanja školske zgrade u Liverovićima seoska omladina je 1939. i 1940. godine dala predstave Žena dostojna poštovanja, Kir Janja, Jovana Sterije Popovića i Telefon Arkadija Averčenka. Omladinska diletantska grupa iz Župe izvodila je 1939. i 1940. godine u korist čitaonice, Vodu s planine Radomira Plaovića i Milana Đokovića, Hajduke Jovana Sterije Popovića i Sumljivo lice Branislava Nušića

1940.

U ljeto 1940. godine održana je polulegalna konferencija napredne omladine iz Župe u mjestu Pliskovci u Miolju Polju.

1941.

Poslije kapitulacije Jugoslavije prestaje sa radom škola u Župi. U NOB-u su poginula 103 Župljanina kao borci NOR-a, 91 je poginuo kao žrtva fašističkog terora, a više od 60 je poginulo u četnicima.

1943.

Italijanski okupator spaljuje školsku zgradu u Miolju Polju.

1944.

U Župi se otvaraju one škole koje su, u privatnim kućama radile i prije rata-U Liverovićima, Morakovu i na Zagradu. Pošto je škola u Miolju Polju bila spaljena otvaraju se škole u Dučicama, Kutima i Vasiljevićima koje rade u privatnim kućama.U Kutima je, u kući Novice Bečanovića, 1. i 2. aprila 1944. godine održan Osnivački kongres Crvenog Krsta za Crnu Goru i Boku.

1947.

Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 787 od 8.08. 1947. stavljeni su pod zaštitu države manastir u Župi, manastirski konak i Zabran u Morakovu.Poslije dvije godine opravljena je školska zgrada u Miolju Polju, čime je prestala potreba za radom škola u Kutima, Vasiljevićima i Dučicama.

1948.

Prema popisu Župa ima 3793 stanovnika a školu pohađa 669 učenika.

1949.

U Miolju Polju otvara se VII razred čime škola prerasta u sedmorazrednu.

1950.

U vrijeme Informbiroa dolazi do premještanja i hapšenjanekih učitelja iz župskih škola

1952.

Odlukom Savjeta za prosvjetu NR Crne Gore, od 3. juna u školi u Miolju Polju otvoren je VII razred, čime je škola postala osmorazredna.

1953.

Prema popisu Župa ima 4275 stanovnika. Školu pohađa 580 učenika.

1954

Adaptacijom zgrade koja je pripadala rasformiranoj seljačkoj zadruzi, škola u Liverovićima (poslije 15 godina od zamisli) konačno dobija svoju posebnu zgradu na Orašju u selu Carinama.

1959.

Povodom obilježavanja petnaestogodišnjice oslobođenja Nikšića Narodni odbor opštine donosi odluku da se svim osmogodišnjim školama daju imena istaknutih boraca i revolucionara iz ovog kraja. Tako je osmogodišnja škola u Miolju Polju dobila novo ime: Osnovna škola ’’Dušan Bojović’’

1961.

Prema popisu, Župa ima 4331 stanovnika. Školu pohađa 943 učenika.

1962.

U ovoj godini dovršene su i useljene dvije školske zgrade: na Zagradu i u Miolju Polju

1966.

Konačno je završena rekonstrukcija stare školske zgrade u Miolju Polju i pet stanova u njoj dodijeljeno je radnicima škole. Završeni su radovi na vodovodu i Škola napokon dobija kvalitetnu vodu za piće.

1971.

Krajem maja na inicijativu Medicinskog centra iz Vrbasa u Školi je otvorena Spomen-biblioteka "Dr Đuza Bulatović" Asfaltiranjem puta Nikšić-Kameni Krst-Seoca prigradski saobraćaj postaje redovan.Prema popisu, Župa ima 4433 stanovnika. Školu pohađa 770 učenika.

1974.

Ispred Škole 2. juna postavljena bista narodnog heroja Dušana Bojovića

1981.

Prema popisu, Župa ima 4415 stanovnika. Školu pohađa 670 učenika

1982.

Na opštinskoj smotri kulturne i javne djelatnosti Dramska sekcija Škole izvodi: "Bajka o caru i pastiru" u režiji Nova Dendića i osvaja drugo mjesto.

1991.

Prema popisu Župa ima 4202 stanovnika. Školu pohađa 595 učenika.

1999.

Na inicijativu Školskog odbora, i uz saglasnost Ministarstva prosvjete i nauke RCG, izmijenjen je dio naziva Škole u naziv JU Osnovna škola "Dušan Bojović" Župa Nikšićka umjesto naziva Miolje Polje.

2003.

Prema popisu Župa ima 1027 domaćinstava i 4006 stanovnika

2006.

NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane'' kod nadležnih crnogorskih institucija pokrenula inicijativu za zaštitu planine Lukavice

2008.

Župljani spriječili pokušaj uništavanja viška naoružanja u Borovim Brdima.

2016.

U Župi osnovana organizacija "Župa u srcu"

Župa izabrala novo rukovodstvo Mjesne zajednice