Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Javni poziv za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu.

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registru poljoprivrednih gazdinstava kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 31.12.2023.godine.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE:

Svi sektori:

 •          nabavka jednoosovinskih pogonskih mašina: motokultivatori i motokosačice, maksimalne snage motora do 12 kW;
 •          nabavka priključne mehanizacije za motokultivatore;
 •          nabavka priključne mehanizacije za dvoosovinske traktore;
 •          nabavka benzinskih i dizel agregata;

Sektor voćarstva, vinogradarstva i maslinarstva:

 •          nabavka opreme: voćarska platforma, akumulatorske makaze, leđni orošivači, tresači, bušači rupa, trimeri;

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 •  Pravo na podršku ostvaruju poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do 31.12.2023. godine, koja u prethodnom periodu (2019, 2020, 2021, 2022. i 2023. godina) nijesu koristila podršku po osnovu mjere za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne prizvodnje;
 •   Podnosilac zahtjeva može, za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva, konkurisati samo sa jednim zahtjevom;
 •  Podržava se nabavka isključivo nove pogonske i priključne mehanizacije;
 •  Oprema koja se podržava kroz druge mjere Agrobudžeta neće biti predmet podrške ovog Javnog poziva;
 •  Plastenik, u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobravanje investicije, mora biti upisan u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
 •  Minimalna vrijednost prihvatljive investicije je 500,00 EUR;
 •  Investicija mora biti realizovana nakon odobrenja od strane Ministarstva, a u roku datim Rješenjem o odobravanju investicije;
 • Investicija mora biti implementirana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI:

 •  Podnosilac zahtjeva mora, u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobravanje investicije, u registru poljoprivrednih gazdinstava, odnosno SIZEP sistemu imati upisano najmanje:
 1. I)          Sve kulture evidentira u Registru poljoprivrednih gazdinstava i to najmanje :

            – 1 ha žitarica;

            – 1 ha krompira;

            – 0,5 ha povrća;

            – 0,3 ha višegodišnjih voćnih vrsta i/ili vinove loze;

            – 0,5 ha krmnog bilja;

            – 0,5 ha duvana;

            – 0,5 ha ljekovitog bilja;

            – 0,3 ha jagoda;

            – 0,3 ha zaštićenog prostora;

             – 1 ha livada ;

             – 1 ha pašnjaka;

            – 75 stabala maslina;

 1. II)         Sve gore navedene površine moraju biti ucrtane i u sistemu za Evidenciju  zemljišnih parcela (SIZEP-u).

Podnosilac zahtjeva koji se bavi stočarskom proizvodnjom  obavezan je da ima 3 uslovna grla (potvrda od nadležnog organa).

Minimalna vrijednost investicije iznosi 500,00 eura, a maksimalna vrijednost investicije iznosi 6.000,00 eura, dok visina podrške iznosi 50% od vrijednosti prihvatljive investicije.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, pređe budžetom planirani godišnji iznos Ministarstvo može proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

Podrška se ostvaruje na osnovu dostavljenog Zahtjeva za odobravanje podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu (OBRAZAC II) sa dokumentacijom i pozitivnog izvještaja Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje, Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju – Bijelo Polje.

Podrška se isplaćuje nakon realizacije investicije te nakon administrativne i terenske kontrole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE:

Popunjen Zahtjev za odobravanje investicije za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu – Obrazac I;

Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, dokaz iz CRPS-a (rešenje o registraciji) kojim se potvrđuje da je primarna djelatnost pravnog lica iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, po Zakonu o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11);

Potvrdu o brojnom stanju stočnog fonda iz veterinarske baze podataka;

Dokazi kojim se potvrđuju kriterijum rangiranja (diploma o završenom obrazovanju, sertifikat o organskoj proizvodnji),

Potpisana i pečatirana cjenovna ponuda, za planiranu investiciju koja će biti predmet odobravanja;

Specifikacija za mehanizaciju/opremu koja je predmet nabavke.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE:

 • Popunjen Zahtjev za odobravanje podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu (OBRAZAC II);
 • Fiskalizovan račun/faktura za nabavku predmetne investicije izdata na puni iznos investicije;
 • Dokaz da je nabavka plaćena gotovinski ili
 • Dokaz da je nabavka plaćena bezgotovinski i to:
 • ovjeren virman (uplatnica) o prenosu sredstava dobavljaču i ovjeren bankovni izvod o prenosu sredstava;
 • u slučaju uvozne nabavke: ovjeren virman (uplatnica) o prenosu sredstava dobavljaču i ovjerena faktura (račun) sa otpremnicom, JCI (jedinstvenu carinsku ispravu), dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina Crne Gore-ovjeren virman (uplatnica), i ovjeren swiftbanke;
 • Dokaz o registraciji predmetne mehanizacije, ukoliko podliježe registraciji u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19) – fotokopija saobraćajne dozvole;
 • Fotokopija garancije za kupljenu mehanizaciju, priključke i opremu je obavezna za svaki predmet nabavke koji podliježe garanciji;

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE (PODRŠKE:

Obrasci za :

 • Odobravanje investicije dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu – Obrazac I, sa pratećom dokumentacijom;
 • Odobravanje podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2023. godinu – ObrazacII, sa pratećom dokumentacijom;
 • Obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (gov.me/mpsv))ili u kancelarijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju – Bijelo Polje.

Popunjene obrasce Zahtjeva dostaviti isključivo putem pošte, na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

-Direktorat za plaćanja-

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu

Moskovska 101 81000 Podgorica

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:020 672 006

Trajanje Javnog poziva je od 13. maj 2024. godine do 15. maja 2024. godine

Obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

PROCEDURA REALIZACIJE:

 1. Podnosilac zahtjeva se obraća Ministarstvu Zahtjevom za odobravanje investicije za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2024. godinu ObrazacI  sa pratećom dokumentacijom;
 2. Ministarstvo vrši administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva;
 3. Ukoliko vrijednost zahtijevanie podrške bude prelazila budžetom opredijeljena sredstva, ministarstvo će vršiti rangiranje pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva u skladu sa kriterijumima navedenim u Tabeli 1, koja je sastavni dio ovog javnog poziva;
 4. Ministarstvo dodjeljuje Rješenja o odobravanju investicije podnosiocima zahtjeva koji ispunjavaju uslove javnog poziva a rangirani su kao potencijalni korisnici podrške;
 5. Po dobijanju Rješenja o odobrenju investicije, korisnik pristupa realizaciji investicije i podnošenju Zahtjeva za isplatu podrške – Obrazac II, sa pratećom dokumentacijom;
 6. Ministarstvo vrši administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva za odobravanje podrške;
 7. Nakon administrativne kontrole, Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje, Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju – Bijelo Polje, vrše terenske kontrole realizovane investicije i dostavljaju Izvještaj Direktoratu za plaćanja o realizovanosti investicije;
 8. Ministarstvo donosi Rješenje o odobravanju/odbijanju podrške;
 9. Isplata  sredstava podrške će se isplatiti korisnicima na žiro-račun koji je u trenutku isplate evidentiran u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Tabela 1: Kriterijumi rangiranja 

Kriterijumi

Bodovi

 

1.

Investicija realizovana od strane poljoprivrednog osiguranika (osiguran najkasnije do 31.12.2023. godine)

20

2.

 Investicija mladih poljoprivrednika*

15

3.

 Investicije koje vrše žene

15

4.

 Investicije sertifikovanog proizvođača organskih proizvoda

15

5.

 Stručne kvalifikacije                                                                                                                                                         Podnosilac zahtjeva ima visoko obrazovanje iz oblasti poljoprivrede iii veterinarstva                                                                                                                                           Podnosilac zahtjeva ima srednjoškolsko obrazovanje iz oblasti poljoprivrede ili veterinarstva                                                                                     

     do 10         10             5                           

6.

 Investicija realizovana od strane korisnika koji ima više   od 5 uslovnih grla bod po uslovnom grlu, a maksimalno 10 bodova

 do 10

7.

 Investicija realizovana od strane korisnika koji ima više   od 0,3 ha obradivih poljoprivrednih površina, isključujući   livade i pašnjake (1 bod za svake 0,3 ha, a maksimalno 10 bodova)

do 10

8.

 Investicija se realizuje u opštinama sjevernog regiona

5

9.

 Uredno predata dokumentacija bez potrebe dopune i   pojašnjenja

10

 UKUPNO

100

     

* Korisnik (izvršni direktor) je mlađi od 40 godina u vrijeme podnošenja       Zahtjeva za odobravanje investicije

Više o pozivu na sajtu Ministarstva

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-nabavku-mehanizacije-prikljucaka-i-opreme-u-funkciji-primarne-proizvodnje-za-2024-godinu

 

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

Scroll to Top