Jerinin grad

Jerinin grad se nalazi iznad sela Morakova. Kod stanovnika Župe postoji legenda da je ovaj grad podigla Jerina, žena srpskog despota Đurđa Brankovića-Smederevca. Legenda je zasnovana na činjenici da se za mnoge porušene gradove smatra da su građevine Đurove Jerine, ili kako je narod nazivao, Prokleta Jerina. Utvrđenja-gradovi su zidani većinom kulukom a njihova izgradnja trajala je i po nekoliko godina.

Međutim ova legenda se ne temelji na istorijskim izvorima. Pouzdano se zna da Župom nikada nijesu vladali srpski despoti. Zna se da je granica između srpske države i Hercegovine išla preko Krnova tako da je Župa pripadala Hercegovini. Bila je u sastavu države Sandalja Hranića početkom 15. vijeka, tačnije 1411. godine. Tako da je ovaj grad nazvan Susjed, a podigao ga je vojvoda Hripac, koji je bio u službi Sandalja Hranića, gospodara Huma i Hercegovine. U ovom gradu bila je smještena stalna posada, u prvom redu namijenjena čuvanju granica od upada srpske vojske.

Nekadašnji Vukcicev grad Susjed (danas poznat kao Jerinin grad). pominje se 1444 godine u prvoj povelji Alfonsa Herceg Stjepanu . Ovaj grad neko vrijeme držao je Hercegov sin Vladislav. Susjed je štitio istočne granice Hercegovih posjeda i trgovačke karavane koji su se kretali od Dubrovnika, Kotora, preko Onogošta i Morače do Brskova u unutrašnjost Srbije, grad se nalazi na brdu iznad Župe, nepristupačan je jer su stijene na tom djelu brda skoro vertikalne, ka jugu teče potok Susjed, zidovi grada su zidani pravilno od lomljenog kamena i pritesanog kamena u malteru. U podnožju grada ima izvorske vode.

Grad ima sve odlike srednjevjekovnih tvrđava, kako po obliku tako i po stilu i načinu gradnje. Izdužen, nepravilan četvorougaoni oblik prati teren nakojem je ovo utvrđenje sagrađeno.Cijeli kompleks utvrđenja je bio podijeljen na tri jednaka dijela, a prilaz mu je jedino moguć sa istočne strane. Zapadni dio grada se nalazio na nižem platou i sa njega se nesmetano mogla osmatrati komunikacija koja je vodila gradu Onogoštu.Od istočnog dijela do osmatračnice, koja se nalazila u uglu tvrđave sa zapadne strane, sagrađena je bila rampa dužine 60 i širine 20 m. Dužina utvrđenja od istoka do zapadnih zidova je oko 160m dok mu širina ne prelazi 30m. U istočnom, glavnom dijelu grada, dominirala je kula sa koje se osmatrao drum koji je preko Morakova vodio u pravcu Morače.

Dr Miloš Vuković u djelu ''Jugoistočna granica srednjevjekovne Hercegovine'' tvrdi da se naziv Susjed ne odnosi na utvrđenje u selu Gornje Morakovo u Župi, već na utvrđenje koje se nalazilo u brdu Gradina.

Danas je spomenik prepušten zubu vremena i u izuzetno je lošem stanju.