Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Poziv za unaprijeđenje kvaliteta mlijeka

Raspisan poziv za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2024. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za unaprijeđenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2024. godinu

Objavljeno: 05.04.2024. • 10:05

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2024. godinu i budžetskom linijom 2.1.7 Podrška unaprijeđenju kvaliteta sirovog mlijeka objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2024. godinu.

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list Crne Gore”, br. 16/14 i i 37/18), najkasnije do 05.05.2024. godine.

Korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja:

  1. se bave proizvodnjom mlijeka i mlijeko predaju registrovanim mljekarama i sirarama;
  2. se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavljaju u promet (na bilo koji način, prodaju na gazdinstvu, nakupcu, na tržnicama ili putem maloprodajnih objekata), korisnici premija ovog ministarstva za preradu mlijeka na gazdinstvu a upisana su u Registar objekata za hranu.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE 

U skladu sa ovim Javnim pozivom pravo na podršku se može ostvariti za nabavku opreme koja će doprinijeti očuvanju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka i to za tipove investicije:

oprema za mužu: fiksni/pokretni aparati/sistemi za mužu sa pulsatorom;

oprema za hlađenje mlijeka (laktofriz, kanta sa potopnim hladnjakom, kanta sa rotacionim hladnjakom);

rostfrajne kante za mlijeko;

nabavka sredstava za kontrolu prisustva somatskih ćelija (testatori za vime i reagens);

sredstva i diperi (uronjivač) za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena („suvo pranje“). Podršku za ovaj trošak nije moguće ostvariti ukoliko nije izvršena nabavka opreme za mužu ili opreme za hlađenje mlijeka.

Svi podnosioci zahtjeva koji se prijavljuju za ostvarivanje prava na ovu podršku moraju nabaviti odgovarajuću količinu sredstava za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže ili sredstva za čišćenje vimena („suvo pranje“) za najmanje 3 mjeseca.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list Crne Gore“, br. 16/14 i 37/18), najkasnije do dana zatvaranja ovog Javnog poziva (05.05.2024. godine);

Poljoprivredna gazdinstva koja su u prethodnih 5 godina ostvarila pravo na podršku za isti tip investicije u opremu za mužu ili čuvanje mlijeka (u okviru mjera Agrobudžeta) ne mogu biti korisnici ovog poziva za isti tip investicije (opremu za mužu ili čuvanje mlijeka);

Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje 2 muzna grla goveda ili 20 muznih koza/ovaca registrovanih u Registru za identifikaciju i obilježavanje životinja i Registru poljoprivrednih gazdinstava, nad kojim su sprovedene mjere po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite, a sve u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu podrške;

Podnosilac zahtjeva koji je u sistemu otkupa, mora registrovanoj mljekari ili sirari predavati mlijeko najmanje 3 mjeseca prije datuma podnošenja zahtjeva;

Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke Kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje se odnose na objekte za držanje stoke;

Korisnik mora biti državljanin Crne Gore sa mjestom boravka u Crnoj Gori (kopija lične karte);

Podnosilac zahtjeva koji stavlja mliječne proizvode u promet mora biti upisan u Registar registrovanih objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove uskladu sa zakonom;

Podnosilac zahtjeva može nabaviti opremu čiji kapacitet zadovoljava nivo proizvodnje na gazdinstvu u trenutku podnošenja Zahtjeva za podršku, a maksimalno uvećan za 20% (laktofrizi i kante);

Investicija može biti realizovana u periodu 01.01.2024. do kraja trajanja ovog Javnog poziva.

VISINA PODRŠKE

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 6.000€ uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije za nabavku opreme za mužu, kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju, odnosno do 3.000€, a za nabavku opreme za hlađenje mlijeka podrška iznosi do 70% prihvatljive investicije, odnosno 4.200€. Pored osnovnog iznosa podrške dodatnih 10%, od iznosa prihvatljive investicije ostvaruju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji (stočarstvo), zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Dodatnih 10% ostvaruju žene podnosioci zahtjeva.

Podrška se realizuje na kraju investicije u vidu refundacije uloženih sredstava, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta. 

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva u skladu sa niže definisanom procedurom dostavlja Ministarstvu sledeća dokumenta:

  1. Za sve podnosioce zahtjeva:

Popunjen i potpisan Zahtjev za dodjelu podrške (u prilogu ovog Javnog poziva i predstavlja dio Javnog poziva);

Dokazi da je investicija realizovana (plaćena od strane podnosioca zahtjeva), a to su:

– Originalna faktura na ime podnosioca zahtjeva i/ili

– Fiskalni račun sa otpremnicom;

– Uplatnica i ovjereni izvod iz banke u slučaju plaćanja preko transakcionog računa,

– U slučaju inostranog plaćanja, dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina Crne Gore – ovjeren virman (uplatnica) i ovjeren swift od strane banke o prenosu sredstava dobavljaču kao i JCI (jedinstvena carinska isprava);

Detaljna tehnička specifikacija opreme/proizvoda, koja obavezno mora da sadrži jasne informacije o kapacitetu opreme (litraža za opremu za čuvanje mlijeka i/ili kapacitet opreme za mužu – jedna ili više krava i materijal od kojeg je napravljena kanta za mlijeko koja je u sastavu aparata za mužu);

Izvod iz Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla na gazdinstvu ili potvrda o brojnom stanju grla na gazdinstvu;

Kopija garantnog lista koji je uredno popunjen, pečatiran i potpisan;

U slučaju uvoza, kopija carinske deklaracije;

Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva.

  1. Korisnici koji predaju mlijeko registrovanim mljekarama i sirarama, a ostvaruju pravo na premije Ministarstva, biće provjereni po službenoj dužnosti u bazi podataka korisnika premija, i potrebno je da dostave:

Dokaz o saradnji sa registrovanom mljekarom ili sirarom koji sadrži informaciju o otkupljenim količinama i klasi mlijeka za zadnjih 3 mjeseca;

U slučaju da je kooperant odnosno podnosilac zahtjeva kupio opremu uz podršku mljekare ili sirare, neophodno je dostaviti dokaz o kupovini/saradnji.

  1. Korisnici koji stavljaju u promet mliječne proizvode, a nijesu korisnici premija Ministarstva za preradu mlijeka na gazdinstvima, moraju dostaviti:

Kopiju Rješenja o upisu u Registar registrovanih objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (do 05.05.2024. godine).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2024. godinu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u kancelarijama Ministarstva, šumarstva i vodoprivrede i Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i predstavlja dio Javnog poziva.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem preporučene pošte, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Direktorat za ruralni razvoj

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

za 2024. godinu

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 05.04.2024. godine do 05.05.2024. godine.

Javni poziv će se završiti prije 05.04.2024. godine ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom 2.1.7 – Podrška unapređenju kvaliteta mlijeka.

U slučaju da se predviđena sredstva utroše prije 05.05.2024. godine, Ministarstvo će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva, na način što će obavještenje biti objavljeno na internet stranici Ministarstva i dnevnom listu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti i u toku trajanja Javnog poziva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formiraće Komisiju za dodjelu podrške, koja će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na terenu. Odlučivanje o pravu na podršku se ostvaruje na osnovu dostavljene dokumentacije i izvještaja terenske komisije. Komisija ima zadatak da provjeri stanje na terenu i utvrdi tačnost priloženih dokumenata. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije, te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti prihvaćen. Kontrolu na terenu sprovodi Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva.

Terenska komisija će nakon obilaska podnosioca zahtjeva sačiniti izvještaj praćen fotografijama i dostaviti ga Direktoratu za ruralni razvoj. Komisija ima pravo praćenja realizovane investicije u naredne tri godine.

NAPOMENE

Troškovi koji nijesu prihvatljivi za podršku su: nabavka polovne opreme, nabavka muzilica sa plastičnim kantama, muzilice bez pulsatora, nabavka sredstava za održavanje higijene kao jedine investicije po ovom Javnom pozivu, carinskih i ostalih dažbina, plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada, troškovi osiguranja i registracije, troškovi instalacije opreme, troškovi nastali nakon 05.05.2024. godine i sl.;

Podrška se može ostvariti samo uz priložene originalne dokaze da je kupljena roba/oprema plaćena u cjelosti, isključivo od strane podnosioca zahtjeva:

– Originalna faktura na ime podnosioca zahtjeva i/ili

– Fiskalni račun sa otpremnicom;

– Uplatnica i ovjereni izvod iz banke u slučaju plaćanja preko transakcionog računa,

– U slučaju inostranog plaćanja, dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina Crne Gore – ovjeren virman (uplatnica) i ovjeren swift od strane banke o prenosu sredstava dobavljaču kao i JCI (jedinstvena carinska isprava);

Prihvatljivi su isključivo originalni dokazi o plaćanju;

Podržava se nabavka isključivo nove opreme;

Oprema koja ne posjeduje serijski broj i prateću dokumentaciju (garantni list sa naznačenim serijskim brojem), nije prihvatljiva za podršku.

Zahtjev za dodjelu podrške će biti proslijeđen terenskoj komisiji tek nakon ispunjenja svih uslova i kriterijuma ovog Javnog poziva;

Podnosilac zahtjeva odgovora za tačnost dokumentacije i podataka za ostvarivanje prava na podršku. U slučaju nepoklapanja podataka iz dokumentacije sa stanjem na terenu, zahtjev za dodjelu podrške će biti odbijen kao neosnovan;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova;

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti samo sa jednim zahtjevom po poljoprivrednom gazdinstvu po ovom Javnom pozivu. Ukoliko se tokom kontrole utvrdi da su se članovi istog poljoprivrednog gazdinstva prijavili sa 2 zahtjeva istovremeno, oba zahtjeva biće diskvalifikovana/odbijena;

Poljoprivredna gazdinstva koja ostvare podršku za nabavku opreme po ovoj mjeri dužni su istu staviti u funkciju, te je u period od 5 godina ne smiju otuđiti.

Neće se podržati investicije za koje se provjerom utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu došlo do stvaranja vještačkih uslova kako bi se ostvario veći procenat podrške, na način što je nakon 01.01.2024. godine došlo do izmjene nosioca poljoprivrednog gazdinstava na poljoprivrednim gazdinstvima koja su registrovana prije ovog datuma;

Neće se podržati investicije za koje se provjerom utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu došlo do stvaranja vještačkih uslova kako bi se ostvario veći procenat podrške, na način što je nakon 01.01.2024. godine došlo do registrovanja novih poljoprivrednih gazdinstava kod kojih su upisani objekti za uzgoj stoke i grla koja su u 2023. godine bila registrovana na drugo poljoprivrednom gazdinstvo koje je ostvarilo podršku po ovom Javnom pozivu ili premije po mjeri direktnih plaćanja u stočarstvu;

Neće se podržati investicije za koje se provjerom utvrdi da je podnosilac zahtjeva, odnosno da se lica u društvu privrednog društva podnosioca zahteva, nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, pobočnoj liniji do četvrtog stepena krvnog srodstva ili su u tazbinskom srodstvu do drugog stepena sa dobavljačem roba ili izvođačem radova, ili se radi o povezanim licima u poslovnom smislu;

Nabavka svih vrsta roba je prihvatljiva za podršku samo ukoliko je dobavljač roba pravno lice registrovano za obavljane tih djelatnosti u Centralnom Registru privrednih subjekata;

Ukoliko se u postupku finansijske provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova kod nadležnih organa, utvrdi da je korisnik sredstava podrške na bilo koji način doveo u zabludu ili naveo na pogrešan zaključak Komisiju za dodjelu podrške, korisnik sredstava podrške shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21) dužan je da vrati sredstava podrške koja su nenamjenski utrošena, uvećana za iznos zatezne kamate. Takođe korisnik sredstava podrške u ovom slučaju, gubi pravo na svaki vid podrške u naredne dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva.

Oprema koja nema jasno čitljiv serijski broj ili nema serijski broj neće biti predmet podrške po ovom Javnom pozivu;

Predmetna investicija mora biti stavljena u funkciju u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu, odnosno u  trenutku terenske kontrole prije odobrenja isplate;

Zahtjevi koji nijesu dostavljeni na Obrascu zahtjeva za podršku, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, zahtjevi koji nijesu uredno popunjeni i potpisani neće se razmatrati;

Maksimalni iznos prihvatljive investicije zavisno od tipa opreme/investicije po ovom Javnom pozivu iznosi:

– muzilica sa pulsatorom za jedno grlo do 700€;

– muzilica sa pulsatorom za dva grla do 800€;

– nabavka rosfrajnih kanti do 4,00 €/l;

– nabavka uređaja za hlađenje mlijeka kapaciteta do 200l do 15€/l;

– nabavka uređaja za hlađenje mlijeka kapaciteta više od 200l do 11€/l;

– nabavka sredstava za denzinfekciju ukupne vrijednosti do 300€.

MINISTARSTVO IMA PRAVO DA IZVRŠI VJERODOSTOJNOST POTVRDA KOJE SU DOSTAVLJENE OD STRANE PODNOSIOCA ZAHTJEVA!

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

Scroll to Top