,,Održivo upravljanje šumama za sve''

,,Održivo upravljanje šumama za sve''

NVO ,,Društvo mladih ekologa'' i NVO ,,Župa u srcu'' realizuju projekat ,,Održivo upravljenje šumama za sve'' koji finansira Evropska unija preko javnog poziva “Povećanje svijesti o ekološkim i klimatskim politikama“ koji je raspisala Uprava javnih radova.
Projekat traj 18 mjeseci, a sprovodiće se u opštinama Nikšić, Pljevlja i Berane. Ukupna vrijednost je 67000 EUR.
Cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta nevladinog sektora i državnih institucija u pravcu poboljšanja stanja životne sredine u Crnoj Gori.
Na projektu će se realizovati sledeće aktivnosti:
Analiza državnih politika vezanih za zaštitu šuma koja će NVO sektoru pružiti argumente koji će se kasnije koristiti u dijalogu sa vlastima;
Obuka za lokalne NVO o savremenim standardima u zaštiti šuma i praćenju državnih politika, što će ojačati položaj NVO sektora u konsultacijama sa vladinim tijelima;
Sastanci sa Upravom za šume koji će doprineti boljoj komunikaciji i razmeni informacija;
Stalno terensko praćenje stanja šuma u Crnoj Gori koje će se odvijati od strane NVO, a za građane će biti izrađena internet platforma ''Čuvari šuma'' putem koje će oni moći da prijave nepravilnosti u bilo kojem dijelu Crne Gore.
Osim ovih aktivnosti planirano je organizovanje tematskih okruglih stolova i konferencije koji će istaknuti važne teme vezane za šume, a realizovaće i dvije javne kampanje koje će se odnositi na ilegalne sječu i kampanju protiv šumskih požara.
Kroz kampanje je planirano uključivanje i informisanje javnosti o ovim osjetljivim pitanju sa namjerom da se podstakne zajednica na pozitivne promjene. U projekat je osim naše dvije NVO planirano da se uključi i više drugih NVO posebno sa sjevera Crne Gore. Pprojekat će izgraditi sinergije između javnog i sektora civilnog društva i doprinijeće bržem usvajanju EU politika koje se odnose na sektor šumarstva.