Župske nekropole i stećci

U narodu se ovi spomenici najčešće zovu stećci ili mramorovi, "grčko groblje", a neko im daje naziv "rimsko groblje". Različitog su oblika, a najčešće su u obliku ploče, sanduka, kuće na dvije vode, stuba i krsta.

U ovom dijelu važno je istaći i značaj stećaka kao kulturnog dobra od izuzetnog značaja za rekonstrukciju važnih istorijskih događaja i života u Župi. Njihove nekropole se nalaze na više mjesta na prostoru Zagrada, Miolja polja i Carina.Ovaj vid kulturnih dobara nije istražen u dovoljnoj mjeri, i bilo bi neophodno pristupiti njihovoj daljoj identifikaciji i istraživanju u narednom periodu.

Od brojnih lokacija stećaka koje u svom radu navodi Slobodan Raiĉević, interesantna je i lokacija Zagrad (Župa), za čije se stećke veže lokalna legenda. Na lokalitetu koji je kod mještana poznat pod imenom "Đilasko groblje" nalazi se jedan nadgrobnjak-ploča za koju se govori da je donesena sa susjednog lokaliteta Dublje. Ploča je ukrašena dekorativnim motivima geometrijskog oblika. Mjesna legenda govori da je ovo nadgrobna ploča Jevrosime - supruge bana Ilijana koji se ovdje doselio iz Grblja, u stvari, Nikšine majke, od kojeg potiče pleme Nikšići. Druga nadgrobna ploča nalazi se na groblju Dublje. Ona je nešto manja od prethodne ali i ona ima klesani ukras, borduru od kosih paralelica i friz od spirala. Na ploči nedostaje jedan dio, a po njenoj sredini uklesana su tri rebra. Raičević navodi da "narod vjeruje i priča da je ovo Nikšin nadgrobni spomenik". Pored Zagrada u Župi i na lokalitetu Miolje Polje nalazi se značajan lokalitet stećaka. Oni su skoncentrisani u blizini temelja porušene stare crkve. Najljepši primjerci nalaze se neposredno uz zidove crkve. Znatan dio zaklanja gusta šikara koja izrasta na ruševinama starog hrama. Njih ovdje ima oko 100 komada. Najviše ih je u obliku ploče, ali se u ovoj grupi izdvaja i nekoliko visokih sanduka. Posebno je reprezentativan jedan koji je oboren sa svog kamenog postolja i navučen na noviji grob. Ovaj primjerak ima bogat dekorativni ukras, posjeduje naglašenu kolonadu stubova na bočnim stranama koje povezuju arkade. Iznad toga u tri friza isklesan je dekorativan ukras po motivu različit u svakom frizu. Od motiva ovdje se sreću krug, tordirana traka, luk i vrpca. Pored pomenutih ploča i sanduka, na lokalitetu se razaznaje nekoliko komada sa blago naglašenom šljemenom osom. Raičević takođe navodi stub oltarske menze, koji i sada stoji na svom prvobitnom mjestu porušene crkve, za koji on smatra da nije ništa drugo do jedan stećak, visoki sanduk koji je uzet sa zatečenog lokaliteta starih nadgrobnjaka.

Ovi stećci spadaju u III kategoriju zaštićenih kulturnih dobara Crne Gore.