Vasiljevići

 

Vasiljevići se nalaze zapadno od Bjeloševine, a istočno od sela Kuta. Južno od Vasiljevića se nalazi administrativni centar Župe, Miolje Polje. Vasiljevići su po površini veće naselje od Bjeloševine, ali imaju manje stanovnika. Glacijalni tragovi su manje izraženi u Vasiljevićima, a južni dio naselja se širokom ravnicom otvara ka centru Župe.

Vasiljevići se prvi put pominju u dokumentima iz XIX vijeka. Po predanju tadašnje selo je dobilo naziv po nekom Vasilju koji je tu u prošlosti živio. Katastarska površina mu je 17,87km2 i tu je po popisu iz 2011. godine živjelo 116 stanovnika ili 6,50 stanovnika po km2. Iz ovoga proizilazi da su Vasiljevići najslabije naseljeno selo u Župi sa izraženim padom broja stanovnika. Kao i u drugim selima u Župi došlo je do rasta stanovništva u periodu 1948-1961 godina, s tim što je blagi rast nastavljen sve do 1981 godine. Opadanje stanovništva u periodu poslije 80-tih i slabiji rast stanovništva od očekivanog imaju isti uzrok kao i u ostalim selima. U Vasiljevićima se bilježi blagi rast stanovništva na popisu iz 2003 godine da bi do popisa 2011. godine broj stanovnika drastično opao.