Održivo upravljanje šumama za sve

Održivo upravljanje šumama za sve

 NVO ,,Društvo mladih ekologa'' i NVO ,,Župa u srcu'' započeli su sprovođenje projekta ,,Održivo upravljenje šumama za sve'' koji finansira Evropska unija preko javnog poziva “Povećanje svijesti o ekološkim i klimatskim politikama“ koji je raspisala Uprava javnih radova.

Projekat će trajati 18 mjeseci, a sprovodiće se u opštinama Nikšić, Pljevlja i Berane. Ukupna vrijednost je 67000 EUR.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta nevladinog sektora i državnih institucija u pravcu poboljšanja stanja životne sredine u Crnoj Gori.

Započetak projekta je bio i povod današnje konferencije za novinare na kojoj su učestvovali predstavnici ove dvije nevladine organizacije Miodrag Karadžić i Jovo Radulović.

Kako je saopštio Miodrag Karadžić iz DMEN-a da bi ostvarili cilj realizovaće se sledeće aktivnosti:

Analiza državnih politika vezanih za zaštitu šuma koja će NVO sektoru pružiti argumente koji će se kasnije koristiti u dijalogu sa vlastima;

Obuka za lokalne NVO o savremenim standardima u zaštiti šuma i praćenju državnih politika, što će ojačati položaj NVO sektora u konsultacijama sa vladinim tijelima;

 Sastanci sa Upravom za šume koji će doprineti boljoj komunikaciji i razmeni informacija;

Stalno terensko praćenje stanja šuma u ​​Crnoj Gori koje će se odvijati od strane naših i partnerskih NVO a za građane ćemo izraditi internet platformu ''Čuvari šuma'' putem koje će moći da prijave nepravilnosti u bilo kojem dijelu Crne Gore.

Osim ovih aktivnosti kako je kazao Karadžić planirano je organizovanje tematskih okruglih stolova i konferencije koji će istaknuti važne teme vezane za šume, a realizovaće i dvije javne kampanje koje će se odnositi na ilegalne sječu i kampanju protiv šumskih požara.

,,Kroz kampanje planiramo da uključimo i informišemo javnost o ovim osjetljivim pitanju i podstaknemo zajednicu na pozitivne promjene. U projekat je osim naše dvije NVO planirano da se uključi i više drugih NVO posebno sa sjevera Crne Gore. Očekujemo da će projekat  izgraditi sinergije između javnog i sektora civilnog društva i da će doprinijeti bržem usvajanju EU politika koje se odnose na sektor šumarstva.'' - zaključio je Karadžić.

Jovo Radulović iz NVO ,,Župa u srcu'' je kazao da je činjenica o šumskom bogatstvu čini se doprinijela tome da se na šume isključivo gleda kao na resurs za zadovoljenje potreba popune budžeta države i pojedinaca, odnosno socijalne strane društva. Ekološka i strateška strana razvoja šuma i šumske industrije kao dugoročnog ali i ograničenog resursa potpuno je zanemarena.

Po riječima Radulovića, osim globalnih uticaja šumski resurs u Crnoj Gori je najviše ugrožen: požarima, biljnim bolestima i štetočinama, nelegalnom sječom, nedovoljno dobrim politikama i upravljanjem, lošim preventivnim mjerama u odnosu na ove probleme i nedovoljnom sanacijom opožarenih uzurpiranih prostora.

,,Uzimajući u obzir ekološke i ekonomske štete, požari predstavljaju najveću prijetnju šumskim ekosistemima u Crnoj Gori. Požari iz godine u godinu zahvataju znatne površine i pričinjavaju ogromne štete. Podaci ukazuju da je u periodu 2012- 2018. godine, znači za šest godina, bilo 532 šumska požara, sa opožarenom površinom šuma od 34.628,18 ha, i procijenjenom štetom od 6.492,496€.'' kazao je Radulović.

Po njegovim riječima poslednjih godina u Crnoj Gori bespravna sječa šumskog drvnog bogatstva se mjeri u hiljadama metara kubnih godišnje što je stanje koje za relativno malu teritoriju Crne Gore predstavlja ogroman problem, a ekonomska šteta se mjeri u milionima eura, a sve je veći uticaj i pritisak je na dio još uvijek sačuvanih šumskih područja poput nacionalnih parkova i prostora posebne prirodne vrijednosti.

Poseban problem koji pojačava uticaj na šumske prostore, smatra Radulović je loša koordinacija i saradnja između sektora, netransparentnost i nepostojanje kvalitetne baze podataka šuma u Crnoj Gori. Ovim problemima se po njemu nadodavaju i ograničeni kadrovski resursi i nedovoljna znanja svih u sistemu monitoringa i upravljanja šumama.

Radulović smatra da ni NVO sektor koji se bavi zaštitom životne sredine nema dovoljno kapaciteta u monitoringu upravljanja šumama, analizi, praćenju politika i javnom zastupanju kako bi se povećao uticaj na donošenje kvalitetnijih politika i strategija.

Problema je čini se previše pa upravljanje šumskim resursima u Crnoj Gori zahtijeva korjenite promjene na svim nivoima.

Ono čemu se iz ove dvije NVO nadaju je da će projekat ,,Održivo upravljanje šumama za sve'' nastojati da da doprinos rješavanju ovih problema kako bi se stanje šumskog ekosistema poboljšalo na zadovoljstvo svih građana Crne Gore.