Ovo je Peterova preskočica

Ovo je Peterova preskočica

Succisella petteri (J. Kerner & Murb.) G. Beck - PETEROVA PRESKOČICA je višegodišnja biljka uspravne stabljike, visine 20-40 cm, sa poleglim ili kosim rizomom. Donji listovi su linearno lancetasti, sužavaju se u peteljku i dugi su do 10 cm, dok su prizemni listovi obrnuto jajasti i mnogo manji. Na vrhu stabljike je poluloptasta i loptasta cvast bijele do blagoljubičaste boje. Cvjeta u avgustu i septembru. Ovaj balkanski endem zajedno sa livadskim procjepkom (Scilla litardierei) i dalmatinskim zvončićem (Edraianthus dalmaticus) gradi vegetaciju periodično plavljenih kraških polja. U slivu Nikšićkog polja Peterova preskočica zabilježena je na prostoru Budoških bara (akumulacija Vrtac).

 

Stepen zaštite: Nacionalno zaštićena vrsta 

Izvor: Bubanja N., Stanišić–Vujačić M., Zeković B. (2021): Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja - Priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica, NVO Župa u Srcu, Nikšić, 35pp.

Promocija biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja dio je projekta ,,Endemnik'' koji realizuje NVO ,,Župa u srcu'', a finansira Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).