U toku popis ovaca i koza

U toku popis ovaca i koza

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca i koza u Crnoj Gori da će se prihvatati prijave godišnjih popisa ovaca i koza dostavljenih u nadležnu veterinarsku ambulantu do 30. juna 2020. godine.

Iz Uprave naglašavaju da je godišnji popis zakonska obaveza svih držaoca ovaca i koza bez obzira na broj životinja na gazdinstvu. To nije nova obaveza, već redovni posao kojim treba da se utvrdi tačan broj ovaca i koza.

 Razlog za donošenje ove odluke je trenutna situacija u Crnoj Gori koja je uslovljena uvođenjem privremenih mjera zbog pojave virusa COVID-19  koja onemogućavaju držaoce životinja da ispune obavezu koja je utvrđena Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (“Sl. list RCG”, br. 48/07 i “Sl. list CG”, br. 73/10 i 48/15).

Ukoliko držalac ovaca/koza i svinja ne prijavi Godišnji popis ovaca i koza :

•             snose troškove sprovođenja mjera po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja;

•             ne može ostvariti premije u stočarskoj proizvodnji;

•             ne može prodati svoje životinje registrovanim objektima za klanje;

•             ne može prodati mlijeko registrovanim objektima za preradu mlijeka;

•             ne može kretati životinje na katune, izložbe, pijace;

•             ne može dobiti Uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja;

•             ne može ostvariti pravo na naknadu štete u slučaju uginuća ili usmrćivanja životinja usljed pojave naročito opasnih i programom određenih bolesti životinja na njegovom gazdinstvu.

Držaoci ovaca i koza potrebno je da se obrate svojoj veterinarskoj ambulanti kako bi preuzeli obrazac ,,Godišnji popis ovaca i koza,, i uredno popunjen vrate nadležnoj veterinarskoj ambulanti u predviđenom roku, a najkasnije do 30. juna 2020. godine.

U obavještenju Uprave nije preciziran način slanja obrazca, da li je to elektronski, lično ili poštom?